top of page
logan-weaver-y7Juo7Tltdw-unsplash.jpg

SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM

Electra Energia està adherida al Sistema Arbitral de Consum a través de les Juntes Arbitrals d'Aragó i la Comunitat Valenciana.

¿QUÉ ÉS?

Què és?

SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ENTRE CONSUMIDORS I PROFESSIONALS

El Sistema Arbitral de Consum es defineix com el sistema extrajudicial de resolució de conflictes entre els consumidors i usuaris i els empresaris o professionals a través del qual, sense formalitats especials i amb caràcter vinculant i executiu per a totes dues parts, es resolen les reclamacions dels consumidors i usuaris, sempre que el conflicte no veure's sobre intoxicació, lesió o mort o existeixin indicis racionals de delicte.

A través del Sistema Arbitral de Consum les parts voluntàriament encomanen a un òrgan arbitral, que actua amb imparcialitat, independència i confidencialitat, la decisió sobre la controvèrsia o conflicte sorgit entre ells.

Aquesta decisió, vinculant per a totes dues parts, té la mateixa eficàcia que una Sentència Judicial.

La regulació bàsica del Sistema Arbitral de Consum es pot consultar en l'apartat de Normativa de la pàgina web de l'Institut Nacional de Consum.

TIPOS RECLAMACIONS

Tipus de

reclamacions

QUINES RECLAMACIONS PODEN RESOLDRE'S A TRAVÉS DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM?

Poden sotmetre's a l'arbitratge els conflictes que sorgeixin per reclamacions plantejades per consumidors o usuaris titulars d'un contracte de subministrament d'electricitat amb ELECTRAENERGIA, en els següents suposats:

 

 • Si s'ha tramitat ja una reclamació davant el servei d'atenció al client de ELECTRA ENERGIA, i la resposta no ha satisfet les expectatives del client o s'hagi superat el termini de 30 dies per a rebre resposta.

 • Que la discrepància veure's exclusivament sobre assumptes de responsabilitat de l'empresa comercialitzadora: atenció personal, contractació, facturació i cobrament.

 • Queden expressament exclosos els assumptes la responsabilitat dels quals correspon a les empreses distribuïdores, d'acord amb la normativa aplicable: extensió de xarxa, concessió d'accessos a la xarxa, mesura, lectura, inspecció, qualitat de subministrament incloent la continuïtat o interrupció del subministrament i els possibles danys causats per incidències en la xarxa elèctrica.


No obstant això, no podran ser objecte d'arbitratge de consum:

 • Les qüestions sobre les quals existeixi resolució judicial ferma i definitiva.

 • Aquelles en què les parts no tinguin poder de disposició.

 • Qüestions en les quals segons la legislació vigent hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.

 • Quan concorri intoxicació, lesió, mort o existeixin indicis racionals de delicte.

 • La responsabilitat civil per danys i perjudicis directament derivada d'intoxicació, lesió, mort o de fets en els quals existeixin indicis racionals d'infracció penal.

TRAMITACIÓN

Tramitació

COM ES TRAMITA EL PROCEDIMENT ARBITRAL?

Sol·licitud
S'inicia amb la formalització d'una Sol·licitud d'Arbitratge, que pot presentar-se en la Junta Arbitral de Consum Autonòmica corresponent directament o a través d'una Associació de Consumidors.
Una vegada rebuda la sol·licitud es comprova que la sol·licitud reuneix els requisits exigits legalment i que la reclamació pot ser resolta a través del Sistema Arbitral de Consum.
En els casos en els quals Iberdrola estigui adherida al Sistema en aquesta Comunitat Autònoma, el president de la Junta Arbitral acordarà la iniciació del procediment arbitral.

Mediació
Quan no existeixin causes per a la inadmissió de la sol·licitud d'arbitratge i tret que les parts s'oposin a la mediació o aquesta hagi estat intentada abans sense aconseguir un acord entre elles, la Junta Arbitral de Consum a través dels procediments que cadascuna d'elles tingui establerts intentarà que les parts aconsegueixin un acord sense necessitat de comptar amb la intervenció dels àrbitres.
Els mediadors, igual que els àrbitres, estan subjectes en la seva actuació als principis d'independència, imparcialitat i confidencialitat.
L'intent de mediació pot suspendre durant un mes el termini màxim previst per a dictar el laude (6 mesos).

Òrgan arbitral
Iniciat el procediment arbitral, el President de la Junta per torn de la llista d'àrbitres acreditats davant la Junta Arbitral de Consum designarà un àrbitre únic o un col·legi arbitral per a conèixer el conflicte.
Serà designat un Àrbitre Únic: 

 • Quan les parts així ho acordin.

 • Excepte oposició d'aquestes, quan ho acordi el president de la Junta Arbitral de Consum, sempre que la quantia de la controvèrsia sigui inferior a 300 € i que la falta de complexitat de l'assumpte així ho aconselli.

 • L'Àrbitre Únic serà designat entre els àrbitres acreditats proposats per l'Administració pública, tret que les parts, de comú acord, sol·licitin per raons d'especialitat que aquesta designació recaigui en un altre àrbitre acreditat.En la resta dels casos, coneixerà dels assumptes un col·legi arbitral integrat per tres àrbitres acreditats triats cadascun d'ells entre els proposats per: 

 • l'Administració Pública,

 • les associacions de consumidors i usuaris i

 • les organitzacions empresarials o professionals.


Els àrbitres actuaran de manera col·legiada, assumint la presidència l'àrbitre proposat per l'Administració. No obstant això, les parts de comú acord podran sol·licitar la designació d'un president de l'òrgan arbitral col·legiat diferent de l'àrbitre proposat per l'Administració pública, quan l'especialitat de la reclamació així ho requereixi.

Al·legacions de les parts i Audiència
L'arbitratge es tramitarà pel llit de l'arbitratge de consum electrònic a través de l'Oficina Virtual del Sistema Arbitral de Consum. A través d'aquest sistema, no presencial les parts seran sentides donant-los trasllat de tots els documents, al·legacions o proves que es presentin. En particular se'ls requerirà expressament per a la contestació de la sol·licitud i per a l'audiència, en la qual podran manifestar quant estimin convenient sobre el conflicte existent.
En qualsevol moment abans que finalitzi l'audiència, les parts podran modificar o ampliar la sol·licitud i la contestació, podent plantejar-se reconvenció enfront de la part reclamant.

Proves
L'Àrbitre acordarà les proves que estimi pertinents bé per pròpia iniciativa o la de les parts.
Quan les proves es recordin d'ofici per l'Arbitro, estàs seran costejades per l'Administració de la qual depengui la Junta Arbitral de Consum. En cas que es proposi per les parts, el pagament de les proves serà assumit per aquestes.

Laude
El Procediment finalitza amb un laude que com una sentència judicial resol el conflicte i té eficàcia de cosa jutjada.
Si les parts arribessin a un acord per si mateixes al llarg del procediment, aquest serà recollit en un laude anomenat conciliatori, amb la finalitat que tingui també la mateixa eficàcia que si d'una sentència judicial es tractés.

Recursos
Contra el laude dictat per l'Àrbitre només cap el Recurs d'Anul·lació davant l'Audiència Provincial en un termini de dos mesos des de la notificació als interessats i el Recurs de Revisió, conforme al que s'estableix en la legislació processal per a les sentències judicials fermes.

JUNTAS ARBITRALES

Juntes

arbitrals

J.A. DE CONSUM DE LA C.A. D'ARAGÓ

Vies Universitas, 36, 6a Planta Zaragoza (50071) SARAGOSSA
Tlf: 976715610
Fax: 976715609
E-mail: juntaarbitraldeconsumo@aragon.esJ.A. DE CONSUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre - Torre 2 - C/ Democràcia, 77 València (46018) VALÈNCIA
Tlf: 961209489/82- 963866000
Fax: 963184241
E-mail: jac_comval@gva.es

bottom of page