top of page

FORMULARIS

CONTRACTACIÓ I

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

SOL·LICITUD PUNT SUBMINISTRAMENT GESTIONAT PER INSTAL·LADOR

En el cas de sol·licitar un nou subministrament o ampliació d'un existent, l'instal·lador autoritzat ha d'emplenar el següent document:

AUGMENT O DISMINUCIÓ DE POTÈNCIA

Per augmentar la potència ens deurà indicar la nova potència a contractar. En cas que la poténcia que necessite supere l'admesa pel Certificat d'Instal·lacions Elèctriques vigent en la seva instal·lació, deurà ficar-se en contacte amb un instal·lador electricista perquè elabore un nou. 

SOL·LICITUD NOU CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Si l'habitatge o local que vostè ocupa o va a ocupar disposa d'una instal·lació on únicament falta connectar-se a la xarxa de baixa tensió del distribuïdor, deurà presentar la següent documentació: 

· Certificat d'instal·lacions elèctriques emès per un electricista autoritzat
· Llicència municipal.
· Referència cadastral de l'immoble
· Títol de propietat o contracte de lloguer de l'habitatge o local 
· Omplir i enviar el següent document

CANVI TITULAR

Per tramitar el canvi de titular pot fer-ho de la següent manera: 

· Presentar just títol de propietat o contracte de lloguer de l'habitatge o local. 
·  Signatura de Baixa del contracte del subministrament elèctric, cedint els drets al nou titular, extenent un document al respecte

· Omplir i enviar el següent document

BAIXA SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC

En cas de sol·licitar un nou subministrament o ampliació d'un existent, l'instal·lador autoritzat durà omplir el següent document: 
 

formularis
DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA

Per procedir al canvi de compte bancari on es domicilien les seves factures, deurà omplir i enviar el document que s'indica a continuació: 

LECTURES

Per donar-mos la lectura del comptador, pot utilitzar el següent document: 

SOL·LICITUDS DIVERSES

Per qualsevol sol·licitud que no estiga inclosa en les anterior (canvi d'equip a mida, canvi de tarifa, etc.), pot omplir i enviar el següent document: 

bottom of page